ul. Słowackiego 3B, 23-204 Kraśnik

Deklaracje zapisu na czas ograniczeń 29.03 – 09.04.2021!

Drodzy Rodzice!
Właśnie ukazało się rozporządzenie MPRiPS wg którego będziemy działać przez najbliższe 2 tygodnie,tj do 09.04.2021.
Wg. Ministerstwa zapewniamy opiekę dzieciom, na wniosek Rodziców, którzy:
1)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
2)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
3)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
4)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
5)wykonują działania ratownicze,
6)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z2020r. poz.1876 i2369),
7)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa wart.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej,
8)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom wpodeszłym wieku, októrych mowa wart.67 iart.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. opomocy społecznej,
9)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz winterwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
10)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi wwieku do lat 3,
11)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa wart.2 ustawy zdnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe (Dz.U. z2020r. poz.910 i1378 oraz z2021r. poz.4), i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 Wniosek musi zawierać:
1. Imię i nazwisko dziecka
2. W jakich dniach oraz godzinach potrzebują Państwo opieki
3. Uzasadnienie konieczności zorganizowania opieki – można powołać się na jeden z ww punktów z Rozporządzenia
Wniosek proszę złożyć do jutra tj. 27.03.2021 do godz.12.00 drogą mailową.
Jest to konieczne, by zamówić catering dla zadeklarowanych Dzieci.
Wyżywienie zamówione na okres 2 tygodni, nie będzie później odliczane w razie nieobecności dziecka.
Dzieciom Rodziców, którzy nie złożą wniosku w terminie nie będzie zapewniona opieka
Do żłobka przyjmowane będą jedynie dzieci zdrowe, bez żadnych oznak choroby (kataru, kaszlu, itp.)
Rozporządzenie można znaleźć pod tym linkiem https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000056001.pdf